Ved en telefon i ny stand, fremgår telefonen i ny kosmetisk stand.